VILLA YIP B.V. LEVERINGSVOORWAARDEN

Aanmelding
Ouders kunnen kinderen altijd aanmelden bij Villa Yip Kinderdagverblijf, ook als het een nog niet geboren kind betreft. Wel moet de vermoedelijke bevallingsdatum bekend zijn. Kosteloos aanmelden kan via villayip.nl. U kunt telefonisch, per email of via villayip.nl een afspraak maken voor een rondleiding voordat u definitief beslist over uw aanmelding. Er wordt in principe gestart met opvang per de 1e of de 16e van de maand.

Mogelijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag vanuit de Rijksoverheid. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Meer info op toeslagen.nl. Indien u in geval van het ontbreken van een werkgever niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op uw gemeente. Het meldpunt kinderopvang van uw gemeente kan u mogelijk verder helpen.

Plaatsing
Er kan tot plaatsing worden overgegaan als het kind tenminste 2 dagdelen per week het kinderdagverblijf gaat bezoeken en de beroepskracht-kindratio (BKR) dit toelaat.

Wanneer wordt overgegaan tot reservering van de gewenste dagdelen ontvangen de ouders/verzorgers een plaatsingsovereenkomst (offerte). Deze heeft u ook nodig t.a.v de kinderopvangtoeslag vanuit de Rijksoverheid. Als de plaatsing niet direct mogelijk is plaatsen wij uw kind op de wachtlijst. Bestaande klanten krijgen voorrang op de wachtlijst. Voor aanvang van de opvang wordt er een plaatsingsovereenkomst afgesloten tussen u en Villa Yip BV. Hierop zijn onze leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang van toepassing. De algemene voorwaarden Branche Kinderopvang zijn landelijk bindend verklaard door Branche Kinderopvang & Stichting BoinK. Beide vindt u op villayip.nl.

Betaling
Betaling verloopt in 12 gelijke periodes per automatische incasso op of rond de 27ste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de dienstverlening plaatsvindt. Voor meer info zie onze productinformatie op villayip.nl.

Opzeggen / annuleren
Tussentijds opzeggen is mogelijk. Dit dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Opzegging/annuleren van (nieuwe) contracten waarvan de opvang nog niet daadwerkelijk van start is gegaan is tevens mogelijk. De annuleringskosten betreffen in deze 1 maand, ingaande op de eerste dag waarop de opvang volgens het (nieuwe) contract van start zou gaan. Deze annuleringskosten worden in rekening gebracht conform de geldende afspraken betreffende automatische incasso (zie betaling). Ter informatie: het beleid rondom opzegging is strikt vastgesteld conform de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang welke landelijk billijk en bindend zijn verklaard door de belanghebbende partijen. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook naar de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang (zie villayip.nl). Daarnaast maken wij u erop attent dat u deze wijziging ook tijdig doorgeeft aan de belastingdienst in verband met uw kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij tevens naar onze FAQ’s op villayip.nl.

Openingstijden en sluitingen
Villa Yip Kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur. Wij zijn gesloten op (CAO) nationale feestdagen en in de periode  1e kerstdag t/m nieuwjaarsdag. Daarnaast zijn wij één keer per 5 jaar gesloten op 5 mei conform de CAO Kinderopvang. Meer info vindt u in onze FAQ’s op villayip.nl.

Klachten
Villa Yip Kinderdagverblijf kent een klachtenregeling. Voor meer informatie zie villayip.nl of neem contact op met ons kantoor.

Aansprakelijkheid
Villa Yip B.V. heeft voor haar personeel een WA verzekering afgesloten. Villa Yip Kinderdagverblijf is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of de door haar ingeschakelde derden, voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Villa Yip B.V. dekking biedt. Villa Yip B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van kleding en door de kinderen en of ouder(s)/verzorger(s) meegebracht speelgoed, camera’s of andere bezittingen.

Privacy
Er zijn privacy regels van toepassing conform de wet AVG op de door u verstrekte gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens niet worden verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Medezeggenschap
Villa Yip Kinderdagverblijf kent een oudercommissie. De oudercommissie behartigt diverse ouderbelangen. Voor meer informatie zie villayip.nl.

Beeldmateriaal en publiciteit
Regelmatig worden er opnames gemaakt in ons kinderdagverblijf. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben vernemen wij dit graag van u.

Algemene voorwaarden Branche Kinderopvang
Op onze leveringsvoorwaarden en plaatsingsovereenkomsten/contracten zijn de algemene voorwaarden Branche Kinderopvang van toepassing. Zie villayip.nl.

Aan de gegevens zoals vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.
© Villa Yip B.V