VILLA YIP RUILSERVICE

  1. Ruiling dient te worden aangevraagd bij groepsleiding of kantoor en is enkel mogelijk mits de wettelijke beroepskracht-kind ratio (BKR) dit toelaat. De ruilafspraak is pas definitief bij een mondelinge of schriftelijke bevestiging.
  2. Ruilen kan in dezelfde week plus in de week voor en na de week waarop de ruilvraag van toepassing is. De ruilafspraak dient vooraf gemaakt te worden. Uitzondering hierop is ruilen in geval van ziekte bij een kind. Ruilen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
  3. Contractuele opvangdagen welke op een CAO feestdag vallen zijn uitgesloten van ruilen (feestdagen zijn immers verdisconteerd in onze algemene tarieven).
  4. U kunt altijd aangeven wat uw ruil-wens op langere termijn is. Echter kan het zijn dat we u niet direct uitsluitsel kunnen geven (bijvoorbeeld wanneer de kindplanning nog niet gereed is). In dat geval bent u zelf verantwoordelijk om op later moment het ruilverzoek opnieuw in te dienen (wij registreren ruilverzoeken niet).
  5. In geval van ruiling trachten wij het kind in de eigen stamgroep te plaatsen. Wanneer de BKR dit niet toelaat bieden wij een alternatieve groep aan.
  6. Ruilen is niet kind gebonden. Let op: enkel geldend voor het gezin waartoe het kind behoort (vriendjes, neefjes, nichtjes, enz. zijn hiervan uitgesloten). Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
  7. Bij frequent ruilen van dezelfde dag wordt met ouders de mogelijkheid besproken van structurele wijzing van de opvangdag.
  8. Wanneer ruilen uit pedagogisch oogpunt niet verantwoord wordt geacht voor het kind wordt dit besproken met de ouders.
  9. Ongedaan maken van een ruilafspraak kan enkel mits nog mogelijk binnen de BKR.
  10. Ruilen is een extra service, géén recht.


Aan de gegevens zoals vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2019 Villa Yip B.V.