Privacyverklaring

Villa Yip B.V. verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Villa Yip B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Villa Yip B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn van zowel als ouder als van jouw kind(-eren). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW, BSN en medische gegevens van ouders en kinderen
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Geslacht
• Eventueel Jouw (profiel-) foto
• Contractuele geschiedenis

Registreren
Je dient jezelf te registreren wanneer je een kind wenst aan te melden voor kinderopvang. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik zijn wij bij wet gerechtigd de persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op villayip.nl ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

• per e-mail
• via social media

Nieuwsbrief algemeen
Wij bieden tevens nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Informatiemail
Wij versturen in aparte info-mailings actuele informatie aangaande ontwikkelingen binnen Villa Yip B.V. Deze worden verstuurd naar ons actief klant-bestand. Een actieve klant houdt in dat wanneer hij/zij de mail ontvangt daadwerkelijk gebruik maakt van onze kinderopvang. De actieve klant dient noodzakelijkerwijs extra geïnformeerd te worden.

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Zowel jouw als jouw kind-gegevens worden administratief verwerkt in de planningssoftware van onze partner op dit gebied. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor actieve gegevensbescherming binnen hun datacenters e.d. Voor meer informatie en de betreffende privacyverklaring verwijzen wij naar Kindplanner.nl

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

De emailverwerking van nieuwsbrieven e.d. verloopt via online mailsoftware. Enkel de emailadressen van klanten en prospects worden hierin administratief verwerkt. Deze partner is dan ook verantwoordelijk voor actieve gegevensbescherming binnen hun datacenters e.d. Voor meer in formatie en diens privacyverklaring verwijzen wij naar mailchimp.com.

Online formulieren
Op villayip.nl kun je diverse formulieren invullen voor uiteenlopende zaken zoals het doen van een rondleiding aanvraag of verzoek om informatie per post. De ingevulde date wordt via een beveiligde verbinding verstuurd. De data komt terecht in een centrale mailbox van waaruit deze wordt verwerkt naar ons planningssysteem. Hiervoor maken wij gebruiken diverse van partners. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor actieve gegevensbescherming binnen hun datacenters e.d. Voor meer in formatie en diens privacyverklaringen verwijzen wij naar Kindplanner.nl, Best4u.nl en cloudformz.com.

Klanten worden bij het aangaan van een opvangovereenkomst gevraagd of zij wel/niet akkoord gaan met verspreiding van online beeldmateriaal van hun kinderen. Wanneer men hiermee akkoord gaat kunnen foto’s e.d. geplaatst worden op social media, websites, drukwerk en online communicatie tools. Partners zijn dan ook verantwoordelijk voor actieve gegevensbescherming binnen hun datacenters e.d. Voor meer informatie en de betreffende privacyverklaringen verwijzen wij naar facebook.com, instagram.com, FlickR.com en klasbord.nl.

Wij volgen kinderen in hun ontwikkeling. Observatiegegevens worden online vastgelegd in de betreffende registratiemodule. Ouders hebben ten alle tijden (bij expliciete aanvraag) toegang tot de verwerkte registratiegegevens betreffende hun kind(-eren). De bescherming van de verwerkte persoonsgegevens binnen deze module ligt bij de desbetreffende partner. Voor meer in formatie en privacyverklaring verwijzen wij naar bazalt.nl.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers villayip.nl gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijnen
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Wij anonimiseren gegevens als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Villa Yip B.V.
Kapelstraat Noord 148
5502 CG Veldhoven
info@villayip.nl
+31 (0)40 255 60 00